עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד

עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד, הלוואה בריבית משתנה כל שנה לא צמודה למדד המחירים לצרכן.  הלוואה על בסיס עוגן המק"מ ניתנת, נכון להיום, בבנק לאומי בלבד. הריבית נקבעת כשיעור התשואה של המק"מ ל-12 חודשים בתוספת מרווח מסוים כפי שייקבע בין הבנק לבין הלווה.

ניתן לקבל הלוואה זו לתקופה של עד 30 שנים לכל היותר ולכל הפחות 4 שנים. סכום מקסימאלי שניתן לקבל במסלום זה - עד 1/3 מגובה ההלוואה הכוללת. 

 

שנה חודש תקופה גובה הריבית
2019 12 12 ?????? 0.15%
2019 11 11 0.17%
2019 10 12 0.20%

רוצים לבדוק מה הריבית שאתם יכולים לקבל מהבנקים?